Monday, April 10, 2006

biết địa chỉ IP 1 trang web

Start > Run, gõ command, gõ [ping<địa chỉ web>]

0 Comments:

Post a Comment

<< Home